BUDOWA ALTANY

Budowa altany na działce w ROD - o czym musimy wiedzieć

 

    Spędzając sporo czasu na działce, bardzo przydatne będzie pomieszczenie, które uchroni nas przed deszczem, nadmiarem słońca, jak również miejsce w którym będziemy mogli spokojnie przygotować posiłek. W tym przypadku najlepszym i praktycznym rozwiązaniem dla działowca jest altana. Jednak, przyglądając się różnym rozmowom na internetowych forach dyskusyjnych, na których wypowiadają się działkowcy, można stwierdzić że niestety często taka "budowla” może nam przysporzyć sporo kłopotów. Powodem tu jest najczęściej brak znajomości przepisów dotyczących budowy altany w ROD. Dlatego też,  zanim zdecydujemy się na wybudowanie altany na naszej działce, musimy te przepisy koniecznie poznać.
   Do jednych z najważniejszych przepisów dotyczących wyposażenia działki należy § 107 regulaminu ROD. Określa on bardzo dokładnie warunki jakie musi spełniać altana. Przepis ten reguluje Prawo budowlane (art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.) stwierdzające że altany na działkach w ROD, które spełniają ustalone warunki, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a także zwolnione są z obowiązku zgłaszania zamiaru budowy takiego obiektu do urzędu gminy. Zatem jakie warunki musi spełniać altana na działce?

 

Po pierwsze - odległość altany od każdej granicy działki nie może być mniejsza niż 3 m. Wyjątkiem są tu rodzinne ogrody działkowe, których plan zagospodarowania posiada zaznaczone już miejsca lokalizacji altan, taką informacje uzyskamy w zarządzie ROD.

Po drugie - dopuszczalna powierzchnia zabudowy dla ROD znajdujących się w granicach miast wynosi 25 m2, z kolei dla ROD znajdującymi się poza granicami miast jest to powierzchnia 35 m2. Powierzchnia zabudowy wyznaczana jest przez pionowy rzut ścian zewnętrznych, które ograniczają poszczególne pomieszczenia altany.

Po trzecie - wysokość altany przy dachu dwuspadowym (czyli nachylenie połaci pod kątem większym niż 12° ) nie może przekraczać 5 m, a przy innym kształcie dachu dopuszczalna wysokość altany to 4 m.

WAŻNE! Wysokość altany mierzona jest od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

Po czwarte - altana może być wyposażona w zadaszony taras otwarty. Jego maksymalna powierzchnia wynosi 12 m2 , przy czym powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy - pod warunkiem, że zarówno pod nim i nad nim nie ma pomieszczeń, gdyż wtedy rzut pionowy ścian tych pomieszczeń wyznacza właściwą powierzchnię zabudowy. Gdy będziemy już w posiadaniu gotowego projektu altany, musimy przedstawić jej wymiary i lokalizację na działce (najlepiej wykonać to na kartce) zarządowi ROD - § 108.

 

Jakie są konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem powyższych zasad ?

Wybudowanie na działce obiektu z naruszeniem warunków regulaminu ROD wiąże się dla działkowca z bardzo negatywnymi konsekwencjami. Przede wszystkim członek Związku zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd ogrodu nieprawidłowości, a nawet do rozebrania rozbudowanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte. W razie niezastosowania się do tego nakazu działkowcowi grozi pozbawienie członkostwa i prawa użytkowania zajmowanej działki. Ponadto stawianie na działce obiektu o większych rozmiarach niż wymagane obliguje do uzyskania pozwolenia na budowę. Wzniesienie podobnego obiektu bez takiego zezwolenia uznawane jest za "samowolę budowlaną" i wiąże się z określonymi sankcjami nakładanymi przez organy nadzoru budowlanego - łącznie z rozbiórką obiektu. Ponadto musimy o tym wiedzieć, że obiekt wybudowany na działce w ogrodzie działkowym z naruszeniem warunków regulaminu ROD jest budynkiem w rozumieniu przepisów podatkowych, jeżeli jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekt taki podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.). Podatnikiem od takiego budynku będzie jego właściciel, czyli działkowiec.

Jak widać, nie warto zatem budować lub nabywać altanę, która nie spełnia wyznaczonych norm, bo może nas to niestety  narazić na szereg trudności i kosztów, a w najgorszym przypadku utratę działki, która tak dużo dla nas znaczy! ECH

Losowe zdjęcie

6-2-2023. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites