Regulamin korzystania z energii elektrycznej

Regulamin korzystania z energii elektrycznej - pobierz tutaj

Załącznik nr 1 do regulaminu sieci elektrycznej - pobierz tutaj

Załącznik nr 2 do regulaminu sieci elektrycznej - pobierz tutaj

 

 

REGULAMIN

w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD „NOWALIJKA” w Gorzowie Wlkp.

Walczaka/ Bora Komorowskiego

§ 1

1. Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej w ROD.

 1) korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą zarządu ROD.

2) podłączenie działki do sieci ogólnoogrodowej może dokonać osoba posiadająca stosowne  uprawnienia.

3) energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, zarząd ROD może wprowadzić umowę regulującą stosunki w tym zakresie.

 4) wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w pkt 1, a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD i sankcji przewidzianych w ustawie o ROD.

5) rozpoczęcie dostaw energii do działki powinno być poprzedzone :

a) przeglądem wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce przez elektryka ogrodowego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w tym zakresie .

b) złożeniem jednego z dwóch oświadczeń o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej  . Wzory tych oświadczeń są załącznikiem do niniejszego regulaminu

c) dzierżawcy działki już podłączonej do sieci muszą złożyć do zarządu ROD-u jedno z dwóch oświadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020 r. Po tym terminie w przypadku nie złożenia tego oświadczenia , prąd zostanie wyłączony .

d) dzierżawcy działki które chcą się dopiero podłączyć  muszą to oświadczenie dostarczyć do zarządu ROD przed podłączeniem .

6. wymogi techniczne:

a) maksymalne zabezpieczenie w szafce przyłączeniowej - C 16 A

b) zabezpieczenie wewnętrznej instalacji  max B 16A/ ale mniejszy niż w pkt.1/

2. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej.

 1) rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.

 2) opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Zasady na jakich dokonywany będzie odczyt podliczników ustala zarząd ROD.

 3) działkowiec obowiązany jest udostępnić osobie upoważnionej przez zarząd ROD odczyt podlicznika, jeżeli znajduje się on na terenie działki lub w altanie.

 4) opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw powinna wynikać z uchwały walnego zebrania. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD powiadomić działkowca na piśmie.

5. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności: a) podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika, b) ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.

6. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej stanowi podstawę do odłączenia energii od działki, zastosowanie sankcji ustawowych oraz dochodzenie od działkowca naprawienie szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną.

§ 2

1. Opłata ogrodowa energetyczna jest to corocznie uchwalana przez walne zebranie, na uzasadniony wniosek zarządu ROD, opłata przeznaczona na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD.

 2. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia wniosku zarządu ROD, o którym mowa w ust. 1.

 3. Przy ustalaniu opłaty energetycznej należy uwzględnić nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na cele inne niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć ogólnoogrodową.

 4. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.

 5. Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie od zużycia 1 kWh oraz wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii elektrycznej.

§ 3

 1. Nadzór i konserwacja sieci ogólnoogrodowej należy do zadań zarządu ROD.

 2. Konserwację sieci ogólnoogrodowej i przyłączanie działek do sieci ogrodowej wykonuje, z upoważnienia (na zlecenie) zarządu ROD, osoba (elektryk) posiadająca do tego uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. W tym celu zarząd ROD może zaangażować osobę spoza członków PZD w ogrodzie. Osobę (elektryka) może także wskazać działkowiec, którego działka ma zostać podłączona do sieci ogólnoogrodowej. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia powinny być złożone do zarządu ROD.

 3. Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.

 4. Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z opłaty ogrodowej.

§ 4

 1. Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną i upoważnić ją w szczególności do:

 1) sprawdzania prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej na działkach,

 2) współpracy z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,

3) rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,

 2. W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełnią osoby upoważnione przez zarząd ROD.

§ 5

  1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez działkowca, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na działce.
  2. Kontrola przeprowadzana jest przez komisję energetyczną przy współudziale osoby, o której mowa w § 3 ust. 2.

3. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, prawidłowość podłączeń, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.

 4. W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny działkowiec lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

 5. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i działkowca lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest zarządowi ROD.

 6. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w ust. 5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.

 7. Bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca przeprowadzenia kontroli może być przesłanką do zablokowania dostawy energii elektrycznej do działki.

  • § 6

 1. Zarząd ROD jest zobowiązany do inicjowania zmian, skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii. W uzasadnionych przypadkach zarząd ROD powinien dążyć do wymiany sieci ogólnoogrodowej, a także usytuowania indywidualnych urządzeń pomiarowych (podliczników) w zabezpieczonych skrzynkach, do których dostęp posiada tylko osoba upoważniona przez zarząd ROD.

 2. W przypadku tworzenia nowej sieci w ogrodzie, podłączenia nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altaną w miejscu dostępnym dla osób zajmujących się nadzorem nad siecią. Skrzynki z podlicznikami mogą znajdować się poza działką, przy alejkach ogrodowych.

 3. Nowotworzona sieć ogólnoogrodowa powinna być prowadzona pod ziemią i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi norm bezpieczeństwa i przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji.

  • § 7
  1. Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami, powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
  2.  Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólnoogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią ogólnoogrodową.

§ 8

 Działkowiec ponosi  koszty:

 1) ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy użytkownika,

  2) likwidacji uszkodzeń urządzeń spowodowanych przez użytkownika działki.

§ 9

1. Na terenie jednego ogrodu nie mogą jednocześnie funkcjonować systemy oparte o podliczniki i indywidualne umowy z zakładami dostarczającymi energię elektryczną.

§ 10

 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.

 2. Walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać zarząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym.

 3. Informacja o terminie wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie powinna być podana do wiadomości działkowców (ogłoszenie na tablicach ogrodowych) z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 11

 Zarząd ROD zawiera umowę (umowy) z dostawcą energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi w tej mierze kompetencjami statutowymi i przepisami statutu PZD dot. reprezentacji ROD. 6

§ 12

Niniejszy regulamin został oparty o założenia przyjęte  w oparciu o  uchwałę :

UCHWAŁA Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

W załączeniu :

Załącznik nr1 – Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Załącznik nr2 – Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej.

 

Gorzów 3 marca 2020 r.

 

Zarząd ROD „NOWALIJKA”

 

do Regulaminu

w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD „NOWALIJKA” w Gorzowie Wlkp.

Walczaka/ Bora Komorowskiego Załącznik nr 1

 

Gorzów dnia …………………2020 r.

 

OŚWIADCZENIE O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 

Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jako osoba posiadająca wymagane uprawnienia w przedmiotowym zakresie oświadczam, że po wykonaniu pomiarów i oględzin wewnętrznej instalacji elektrycznej na działce nr ……………. zlokalizowanej w ROD „NOWALIJKA” Walczaka/ Bora Komorowskiego której dzierżawcą jest .……………………………..

……………………………………………………………… stwierdzam, że instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi normami i nadaje się do bezpiecznego użytkowania .

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane mi są przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej  przewidzianej w ustawie Prawo budowlane.

Zainstalowane zabezpieczenie w szafce przyłączeniowej /max 16 A/

…………………………………………………………………………………………………………..

Zainstalowane zabezpieczenie wewnętrznej instalacji ogrodowej

…………………………………………………………………………………………………………….

Podpis i nr uprawnień …………………………………………………………………………

Decyzja zarządu o przyłączeniu w/w działki do sieci energetycznej.

Dnia ………………………..2020 r.

Podpis…………………………………………………………………………………………..

 

 

Załącznik nr 2

 do Regulaminu

w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD „NOWALIJKA” w Gorzowie Wlkp.

Walczaka/ Bora Komorowskiego

Gorzów dnia …………………2020 r.

 

OŚWIADCZENIE O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Ja jako dzierżawca…………………………………………………………………… działki nr ………………………………..zlokalizowanej w ROD „NOWALIJKA” Walczaka/ Bora Komorowskiego w Gorzowie Wlkp.,

oświadczam że wewnętrzna instalacja elektryczna na mojej działce została wykonana przez uprawnione do tego osoby i jest zgodna z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi normami i nadaje się do bezpiecznego użytkowania .

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane mi są przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych .

Zainstalowane zabezpieczenie w szafce przyłączeniowej /max 16 A/

…………………………………………………………………………………………………………..

Zainstalowane zabezpieczenie wewnętrznej instalacji ogrodowej

…………………………………………………………………………………………………………….

Podpis dzierżawcy działki

 ………………………………………………………………………………………..

 

Decyzja zarządu o przyłączeniu w/w działki do sieci energetycznej.

Dnia ………………………..2020 r.

Podpis…………………………………………………………………………………………..

Losowe zdjęcie

18-6-2024. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites