Regulamin korzystania z sieci wodociągowej

Regulamin korzystania z sieci wodociągowej - pobierz tutaj

Regulamin korzystania z sieci wodociągowej

ROD „NOWALIJKA” w Gorzowie Wlkp. Walczaka/ Bora Komorowskiego

Na podstawie Uchwały Nr 350/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 grudnia 2015 r.  w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków Zarządu ROD (związanych z gospodarowaniem wodą na terenie ogrodu) oraz działkowców (korzystających z sieci wodociągowych ogrodu), wprowadza się następujące zasady:

I . Zasady korzystania z sieci wodociągowej.

 1. Z ogólnoogrodowej sieci wodociągowej mogą korzystać działkowcy, których działki są podłączone do sieci wodociągowej za zgodą Zarządu ogrodu i wyposażone w wykonane zgodnie z niniejszym regulaminem przyłącze.

 2. Pozaregulaminowe wykonanie przyłącza wodnego, niezgłoszenie wodomierza, manipulowanie przy wodomierzu mające na celu zafałszowanie prawidłowego naliczania zużycia wody, oraz dokonywanie jakichkolwiek podłączeń przed wodomierzem, może być potraktowane jako kradzież i stanowi rażące naruszenie prawa PZD.

 3. Kradzież lub zaleganie w opłatach za zużycie wody stanowi podstawę do wstrzymania dostawy wody na działkę.

 4. Wznowienie dostawy może nastąpić za zgodą Zarządu po uiszczeniu opłaty w kwocie 100 zł. oraz uregulowaniu zaległości.

II . Wymagania techniczne dotyczące instalacji wodnej.

1. Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza działkowiec wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

 2. Instalacja wodna powinna być szczelna, wykonana z materiałów przeznaczonych do montowania tego typu instalacji, a wodomierz o przepływie 1,0 m3 /h powinien odpowiadać wymogom określonym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

 3. Usytuowanie wodomierza powinno umożliwiać łatwe dokonywanie odczytu wskazań oraz kontroli plomb.

 4. Wodomierz musi być sprawny technicznie i posiadać plombę legalizacyjną i aktualną legalizację. Po odbiorze przyłącza wodomierz zostanie dodatkowo zabezpieczony przez osobę upoważnioną przez Zarząd plombą wewnętrzną ROD-u.

 5. Przed wodomierzem ( od strony dopływu wody ) musi być zamontowany zawór odcinający.

 6. Przez wodomierz musi przepływać cała ilość wody pobierana na działce, co oznacza zakaz wmontowywania w instalacje przed wodomierzem trójników lub innych urządzeń umożliwiających pobór wody poza wodomierzem.

 7. W nakrętkach przy wodomierzu muszą znajdować się otwory umożliwiające jego zaplombowanie.

 8. Okresowa legalizacja wodomierza i związane z tym koszty należą do zadań działkowca.

 9. Koszt dodatkowego  plombowania wodomierza  pokrywany jest z opłaty ogrodowej.

III . Okresowa kontrola stanu technicznego sieci oraz licznika.

1. W celu sprawdzenia stanu prawidłowości podłączeń instalacji wodociągowej oraz dokonania odczytu wodomierzy działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez Zarząd ROD.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub licznika, utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania przed jej dokonaniem, kontrolujący opisują te fakty a następnie przekazują je Zarządowi ROD celem podjęcia wobec działkowca czynności prawnych zgodnych ze Statutem i Regulaminem Ogrodu.

IV . Opłaty i odczyty.

1. Działkowcy nie posiadający prawidłowo zainstalowanych podłączeń  będą mieć obliczoną składkę ustaloną na podstawie różnicy między faktycznie zużytą ilością a sumą prawidłowych odczytów.

 2. Działkowcy  ponoszą opłaty za faktycznie zużytą wodę w/g wskazań wodomierza. Rozliczenie następuje w/g ceny za 1 m3 stosowanej przez zewnętrznego dostawcę.

 3. Odczytu wodomierzy dokonują osoby upoważnione przez Zarząd.

4. Informacja o terminach odczytu będzie każdorazowo zamieszczona na ogrodowych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Każdy przypadek utrudniania dokonania odczytu,będzie opisany w książce, i będzie podstawą do podjęcia wobec działkowca czynności prawnych zgodnych z niniejszym Regulaminem .

6. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania odczytu wodomierza bez udziału działkowca pod warunkiem że osoby upoważnione do odczytu będą miały swobodny dostęp do niego .

7. Opłatę za pobraną wodę działkowiec uiszcza do kasy lub na konto ogrodu w terminach ustalonych przez Walne Zebranie.

V. Opłata wodna.

1. Przez pojęcie opłaty wodnej należy rozumieć opłatę corocznie ustalaną przez Zarząd ROD i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków PZD, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją wodociągu ogrodowego.

 2. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie zasilania w wodę ogrodu i innych obciążeń związanych z zarządzaniem wodociągiem oraz kosztami odczytu.

 3. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych na ogrodach a sumą wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych do nich podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w pkt. 2.

VI . Postanowienia przejściowe.

1. Ogrodowa sieć wodociągowa jest uruchamiana corocznie od kwietnia do października ( sezon użytkowy ).

 2. Zarząd ROD w zależności od warunków pogodowych o terminie napełniania i opróżniania sieci wodociągowej  informuje działkowców każdorazowo na ogrodowych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

 3.Za właściwe przygotowanie instalacji wodnej na działce odpowiada użytkownik działki.

 4. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować konsekwencjami przewidzianymi prawem, w tym odłączeniem dopływu wody do działki a w szczególnych przypadkach wypowiedzeniem umowy dzierżawy.

 5. Ponowne podłączenie do sieci wodnej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia i uiszczeniu opłaty w kwocie 100 zł.

 6. Pozostałe zasady korzystania z wody na terenie ROD  „NOWALIJKA” reguluje obowiązująca Uchwala Prezydium Krajowej Rady PZD stanowiąca podstawę prawną regulaminu.

Gorzów dnia 4 lutego 2020 r.

Zarząd ROD „NOWALIJKA”

Losowe zdjęcie

18-6-2024. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites